Banner

Dịch vụ tư vấn về thủ tục đầu tư Mới

Giá: Liên hệ

  • Việt Nam
  • liên hệ
  • liên hệ
  • liên hệ
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục đầu tư:

Tham mưu, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Trung tâm giải quyết; chủ trì tổ chức, triển khai, hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Liên hệ