Banner

Phần mềm KC05 Mới

Giá: Liên hệ

  • 1,765
  • MS403/09
  • Liên hệ trực tiếp
  • Thỏa thuận
  • Thỏa thuận
  • Liên hệ trực tiếp
  • Không

Nhà cung cấp

1. Tên sản phẩm:
- Phần mềm KC05
2. Tính năng kỹ thuật:
- Phân tích tính toán nội lực, ứng suất, biến dạng của kết cấu cầu nói chung, cầu treo và cầu dây văng nói riêng dưới tác dụng của tĩnh tải và đoàn tải trọng di động.
3. Sản phẩm bao gồm:
- Phần mềm ứng dụng được đóng gói.
4. Hình thức chuyển giao:
- Đào tạo + Chuyển giao trực tiếp
5. Các thông tin khác:
- Phần mềm KC05 có thể phân tích tĩnh và dao động kết cấu cầu, cầu treo và cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Trong đó kết cấu cầu có thể mô hình hoá từ các phần tử dầm tương tác với đoàn tải trọng di động, phần tử thanh vừa chịu nén vừa chịu uốn (tháp cầu), phần tử cáp phi tuyến có xét đến độ võng; lực căng và độ cứng chống uốn của cáp nên kết quả phân tích có độ tin cậy cao và gần với thực tế hơn.
Liên hệ