Banner

Phần mềm kế toán hợp tác xã KTHX Mới

Giá: Liên hệ

  • Việt Nam
  • KTHX
  • 12 tháng
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • ngay sau khi ký hợp đồng

Nhà cung cấp

Phần mềm kế toán KTHX dùng để quản lý kế toán cho các Hợp tác xã, đáp ứng được các chế độ kế toán theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC; Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC; Quyết định số 1017-TC/QĐ/CĐKT.


 

 ghi sổ kế toán

Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập và in chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối).

 

 kế toán chủ đầu tư 2

Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (tiền mặt, tiền gửi, nguồn vốn, quỹ hợp tác xã, doanh thu, chi phí, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, sản phẩm hàng hoá, phải thu, phải trả, tạm ứng, thuế GTGT, ...) theo từng chức năng sau:

             - Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết.
             - Tra cứu các chứng từ và kế toán chi tiết.
             - Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.
             - Kết xuất các báo cáo kế toán chi tiết

 

 

 

 Báo cáo tài chính

Tự động kết xuất các báo cáo tài chính gửi cơ quan nhà nước (Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo doanh thu, chi phí và phân phối lãi trong HTX, Bảng cân đối vốn, nguồn của HTX), các báo cáo tài chính công khai trước xã viên (Báo cáo nguồn vốn kinh doanh và các quỹ HTX, Báo cáo tình hình công nợ của HTX, Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cuối năm)

 

 


 

 

Liên hệ