Banner

Phân hệ quản lý tài chính DAS Mới

Giá: Liên hệ

 • 1,197
 • MS271/01
 • Liên hệ trưc tiếp
 • Thỏa thuận
 • Thỏa thuận
 • Liên hệ trực tiếp
 • Không

Nhà cung cấp

Hệ thống báo cáo:
Báo cáo thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC
 • Bảng kê hoá đơn đầu ra.
 • Bảng kê hoá đơn đầu vào.
 • Bảng phân bổ thuế GTGT.
 • Tờ khai thuế GTGT .
 • Cho phép kết xuất dữ liệu bảng kê mua vào, bán ra theo đúng định dạng của chương trình HTKK 3.1.2 để nhập vào chương trình HTKK 3.1.3.
Báo cáo tài chính (hệ thống theo QĐ15 hoặc QĐ48)
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng cân đối phát sinh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Báo cáo công nợ
 • Bảng đối chiếu công nợ.
 • Bảng công nợ chi tiết theo từng khách hàng, nhà cung cấp.
 • Bảng công nợ chi tiết theo mã phân tích.
 • Tuổi nợ khách hàng.
 • Sổ chi tiết thanh toán.
Báo cáo tài sản cố định
 • Thẻ TSCĐ.
 • Danh sách TSCĐ.
 • Bảng trích khấu hao TSCĐ.
 • Bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng.
 • Báo cáo tăng giảm TSCĐ.
Báo cáo quản trị đa cấp (Báo cáo động)
 • Báo cáo chi tiết mua hàng.
 • Báo cáo phân tích mua hàng.
 • Báo cáo chi tiết doanh thu.
 • Báo cáo tổng hợp chi phí.
 • Báo cáo tổng hợp tạm ứng nhân viên.
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả.
 • Báo cáo lãi lỗ theo giá vốn.
 • Báo cáo lãi lỗ theo khách hàng.
 • Báo cáo tập hợp chi phí tính giá thành.
 • Báo cáo tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Báo cáo tình hình tăng giảm các khoản đầu tư.
 • Báo cáo các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán...
Hình ảnh:
Liên hệ